Európa prémium autó márkái egy kézből

06 20 530 8084 Hívja vezető tanácsadónkat hétköznapokon 9-18 óráig! Fundamenta belépés Ajánlatkérés HU

Felhasználási feltételek

Hatályos: 2015. május 1-től

Ezen dokumentum a Bayerische-Autó Kft. (Adószám: 23006928-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-170372, székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 30.) által (továbbiakban: Üzemeltető) üzemeltetett premiumautok.hu Weboldal (továbbiakban: Weboldal) működésének, és a rajta keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének szabályait, a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A Weboldal szolgáltatásainak igénybe vevője (továbbiakban: Felhasználó, Üzemeltető és Felhasználó továbbiakban együtt: Szerződő felek) Weboldal használatának megkezdésével – azaz a Weboldal bármely szolgáltatásának igénybe vételével - a Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat valamennyi rendelkezését visszavonhatatlanul elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

I. Általános feltételek
 1. Jelen Felhasználási Feltételek a Weboldalon kerülnek közzétételre, azok bárki számára elérhetők, valamint Pdf formátumban letölthetők.
 2. Jelen Felhasználási Feltételek megnevezésű dokumentum magyar nyelven készült. A jelen Felhasználási Feltételek hatálya alá tartozó bármely szerződés lehetséges szerződéskötési nyelve kizárólagosan a magyar.
 3. Jelen Felhasználási Feltételek alapján a Szerződő felek között létrejövő bármely szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Üzemeltető nem rögzíti.
 4. Üzemeltető fenntartja magának az Felhasználási Feltételek egyoldalú módosításának jogát. A változások a Weboldalon történő hozzáférhetővé tétellel válnak hatályossá, amelyet a Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével kifejezetten tudomásul vesz.
 5. A Weboldal szolgáltatásai – amennyiben adott esetben a Weboldalon ezzel ellentétes, kifejezett rendelkezés nem található - ingyenesen érhetők el Felhasználók számára.
 6. A Weboldal szolgáltatásai fő szabály szerint előzetes regisztráció nélkül vehetők igénybe. A Weboldalon „Prémium Ügyfélportál” menüpont alatt elérhető szolgáltatások kizárólag üzemeltető által előzetesen „prémium ügyfélnek” minősített Felhasználók számára érhető el. Egyéb Felhasználók ezen szolgáltatások igénybevételére nem jogosultak.
 7. Üzemeltető a Felhasználó vagy egyéb harmadik személy által a Weboldalon esetlegesen közzétett tartalmak tekintetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül.
 8. A Weboldalon található, a regisztrációs adóval kapcsolatos információ kizárólag tájékoztató jellegű, az abban foglaltak valódiságáért Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Üzemeltető továbbá nem nyújt semmiféle egyéb adózási- illetve jogi tanácsot Felhasználó részére, minden ilyen jellegű információ kizárólag tájékoztató jelleggel kerül a Weboldalon közzétételre, azok valódiságáért Üzemeltető nem felelős.
 9. Jelen Felhasználási Feltételek kizárólag a Weboldal használatát, és az azon keresztül közvetlenül elérhető szolgáltatások igénybevételét szabályozza, hatálya nem terjed ki Üzemeltető és Felhasználó között létrejött bármely gépjárműadásvételi-szerződésre, valamint az érintett szerződéshez kapcsoló bármely mellékkötelezettséget szabályozó szerződésre, illetve az ezekből eredő bármely igényre.
 10. Jelen Felhasználási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók. Szerződő felek kikötik a magyar jog alkalmazását, és a magyar bíróság joghatóságát.
II. Szerződő Felek jogai és kötelezettségei a Weboldal használatával kapcsolatban
 1. A Weboldal az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, az azon található logó, valamennyi grafikai, szerkezeti elem, bármely formában – különös tekintettel azok kereskedelmi forgalomban, vagy egyéb üzletszerű gazdasági tevékenység keretében történő használatára - kizárólag Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével kerülhet sor.
 2. Üzemeltetőt megilleti továbbá a Weboldalon található összes információ és adat összessége (Adatbázis) tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglalt adatbázisok előállítóinak védelme. Az Adatbázisnak vagy egy részének nyilvánosságra hozatalához vagy azokról másolat készítéséhez minden esetben Üzemeltető hozzájárulása szükséges.
 3. Üzemeltető kötelezettséget vállal a Weboldal folyamatos rendelkezésre állásának, működésének biztosítására egy adott naptári évben, annak …..%-ának megfelelő időtartamban. Ez alól kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:
  • Weboldal karbantartási munkák miatt fennálló szünetelése
  • Weboldal rajta kívül álló, előre nem látható, elháríthatatlan okból bekövetkező szünetelése (vis maior). Vis maior-nak minősül különösen háború, forradalom, természeti katasztrófa, előre nem látható politikai események vagy kormányzati intézkedések.
  • Harmadik személy által engedély nélkül elhelyezett, a Weboldal működését befolyásoló programok miatti szünetelés.

   Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető nem felelős azon károkért, amelyek a jelen pontban meghatározott, rajta kívül álló okokból következtek be.
 4. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – amennyiben az adott szolgáltatás esetében Felhasználó fogyasztónak minősül, és a Korm. rendelet hatálya az érintett jogviszonyra kiterjed - Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Üzemeltető a szolgáltatás egészének nyújtását haladéktalanul megkezdje. A Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével a szolgáltatás egésze teljesítettnek minősül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének fent hivatkozott teljesítését követően felmondáshoz való jogát elveszti.
 5. Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy a Weboldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges belátási képessége birtokában van. Az ennek hiányából eredő bármely kárért Üzemeltető a felelősségét kifejezetten kizárja.
 6. Üzemeltető a részére a Weboldal működésével és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat az Felhasználási Feltételek alján található elérhetőségeken fogadja. A panaszok kivizsgálása a jogszabályban meghatározott határidőn belül történik. A kivizsgált panaszok ügyében tájékoztatást Felhasználó részére Üzemeltető elektronikus úton küld.
 7. Üzemeltető magatartási kódex hatálya alá nem tartozik.
III. Személyes adatok védelme
 1. A személyes adatok védelmét, és ehhez kapcsolódóan a Szerződő felek jogait és kötelezettségeit jelen Felhasználási Feltételeken túl az Adatvédelmi Nyilatkozat valamint az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény szabályozza.
 2. Felhasználó a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével kijelenti, hogy az Adatvédelmi nyilatkozat tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette, a személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.
 3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető jogosult a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, az ott meghatározottak szerint a számlázáshoz szükséges adatokat kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés célja egyébként megszűnt.
 4. Üzemeltető megteszi a szükséges intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében.


Üzemeltető elérhetősége:

Bayerische-Autó Kft.

Adószám: 23006928-2-41,
Cégjegyzékszám: 01-09-170372,
Székhely: 1134 Budapest, Tüzér utca 30.,
Adatkezelés nyilvántartási száma. …..

A tárhely szolgáltató elérhetősége:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.
Levelezési cím: Budapest, XIII. kerület, Visegrádi utca 80/A.
Email cím: support@tarhely.eu

Felügyleti és egyéb szervek, szervezetek elérhetőségei:

Gazdasági Versenyhivatal: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
Levelezési cím: 1245 Budapest 5. Pf.1036
Telefon: (1) 472-8900; Fax: (1) 472-8905
(fogyasztó megtévesztése esetén)

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala:

H-1133 Budapest, Visegrádi u. 106.
Levelezési cím: 1376 Budapest, Pf: 997.
Tel: 36 1 468 0500; Fax: 36 1 468 0680
E-mail cím: info@nmhh.hu
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság területi felügyelőségei http://www.nfh.hu/informaciok/elerheto/teruleti
(fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek)